Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Lamido, a.s.

Představenstvo společnosti Lamido, a.s svolává řádnou valnou hromadu která se bude konat v pátek 25.5. 2018 v kulturním domě v Sebranicích, začátek v 17:00 hod.

24. Duben 2018

 

Představenstvo společnosti Lamido, a.s. se sídlem Sebranice č.p. 11, PSČ 569 62 Sebranice, zapsaná v Obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 888, identifikační číslo: 47468432 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek 25.5. 2018 v kulturním domě v Sebranicích, začátek v 17:00 hod.

Pořad valné hromady: 

1./ Zahájení  

2./ Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

3./ Volba orgánů valné hromady

4./ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

5./ Zpráva o stavu majetku, řádná účetní závěrka za rok 2017, návrh na rozdělení zisku

6./ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017, přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu a způsobu  rozdělení zisku za rok 2017

7./ Schválení výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsobu vyplacení dividend

8./ Závěr

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude zahájen v 16:15 hod. Každý účastník valné hromady musí prokázat při zápisu svou totožnost, případně předloží plnou moc při zastupování jiné osoby. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18.5. 2018

Roční účetní závěrka za rok 2017, zpráva o podnikatelské činnosti a jednací řád jsou k náhlednutí v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. dne 25.5. 2018 na ekonomickém oddělení v sídle společnosti. Představenstvo společnosti zasílá pozvánku na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nebo ji předává osobně. Pozvánka je také zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.lamido.cz

Pouze v případě, kdy došlo ke změně Vašich osobních údajů nebo bankovního účtu, žádáme o vyplnění návratky a zaslání poštou nebo předání osobně na valné hromadě.    

 Návrh usnesení k bodu 2 

Představenstvo navrhuje valné hromadě toto usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh usnesení k bodu 3

 Představenstvo předkládá toto vyjádření:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou nominovány do orgánů valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 4 a 5

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst.2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsahem výroční zprávy.

Návrh usnesení k bodu 6

Předmětem tohoto bodu je seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady  k řádné účetní závěrce a rozdělení zisku.    

Návrh usnesení k bodu 7

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě toto usnesení:

Schválit výroční zprávu představenstva, zprávu o stavu majetku, účetní závěrku ověřenou auditorem ing. Hanou Horákovou a návrh rozdělení zisku.

Dividendy akcionářům 931 000,- Kč, tj. 125,- Kč na 1 akcii akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů k 31.12. 2017. Výplata dividend se uskuteční nejdéle do 25.6. 2018, schválit odměnu / tantiému / členům představenstva a dozorčí rady ve výši 222 000,- Kč. 

Částka 300 000,-  Kč bude převedena do nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění: Návrh koresponuje s dosaženým výsledkem, odvedenou prací statutárních orgánů a stanoviskem dozorčí rady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 / v tis. Kč /

AKTIVA celkem              111 343                                 PASIVA celkem    111 343    

Dlouhodobý majetek          5 030                                Vlastní kapitál       108 334    

Oběžná aktiva                105 828                                 Cizí zdroje                 2 980  

Ostatní aktiva                        485                                 Ostatní pasiva                29

Celkem výnosy                 13 493    

Celkem náklady               12 040                        

Disponibilní zisk                 1 453   

Představenstvo společnosti Lamido, a.s. 

 

 

Doprava od 1500 Kč zdarma

Doprava již od 80 Kč. Při hodnotě objednaného zboží nad 1 500 Kč je doprava zdarma.

Nadměrné velikosti

Určité druhy výrobků nabízíme ve velikostech CZ 42 – 66. Touto nabídkou vyhovíme širokému okruhu zákazníků.

Český výrobek

Veškerý nabízený sortiment se připravuje a šije v Sebranicích u Litomyšle. Na výrobě se podílí osoby zdravotně znevýhodněné.

Výrazné slevy

Na určité druhy výrobků poskytujeme výrazné slevy, zařazeny jsou v kategorii akční nabídka. Nabízené výrobky prodáváme do vyprodání zásob.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.