Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Lamido, a.s.

Představenstvo společnosti Lamido, a.s svolává řádnou valnou hromadu která se bude konat v pátek 28. 5. 2021 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hodin.

29. Duben 2021

Představenstvo obchodní společnosti Lamido, a. s.

IČ 474 68 432, sídlem Sebranice č.p. 11, 569 62 Sebranice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 888,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná v pátek dne 28. 5. 2021 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hodin

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti

 2. Volba orgánů valné hromady

 3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

 4. Výroční zpráva za rok 2020, zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2020, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2020, zpráva o navrhovaných smlouvách o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti včetně jejich odměňování a zpráva o mzdách zaměstnanců, kteří jsou navrhováni za členy volených orgánů společnosti

 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020, vyjádření dozorčí rady ke mzdě zaměstnanců společnosti, kteří jsou navrhováni za členy volených orgánů společnosti

 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2020.

 7. Volba členů představenstva; za členy představenstva jsou navrhováni pan Petr Pohorský, nar. 30. 12. 1978, bytem č.p. 124, 569 62 Sebranice, paní Helena Pohorská, nar. 3. 5. 1946, bytem č.p. 124, 569 62 Sebranice, paní Marie Radiměřská, nar. 5. 11. 1965, bytem Střítež 66, 572 01 Polička, pan Radek Bartoš, nar. 19. 2. 1973, bytem č.p. 9, 569 63 Lubná, a paní Ludmila Prokopová, nar. 7. 10. 1980, bytem Dukelská 374, 572 01 Polička

 8. Volba členů dozorčí rady; za členy dozorčí rady jsou navrhováni paní Kristýna Štěpánková, nar. 12. 10. 1991, bytem Rašínova 230, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pan Milan Radiměřský, nar. 12. 12. 1964, bytem Lezník 19, 572 01 Polička, a paní Eliška Kalvodová, nar. 8. 11. 1959, bytem č.p. 195, 569 62 Sebranice

 9. Schválení smluv o výkonu funkce mezi společností a členy volených orgánů společnosti

 10. Schválení mzdy členů volených orgánů společnosti, kteří jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti

 11. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.

 12. Závěr

Prezentace akcionářů proběhne od 16,15 do 17:00 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností, a které se prokážou:

 • fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
 • právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Upozornění na omezení související s epidemií onemocnění COVID-19

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v okamžiku odeslání této pozvánky na valnou hromadu je dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přijatých v souvislosti s výskytem epidemie onemocnění COVID-19 možné konání valné hromady pouze za splnění podmínek, že všichni účastníci valné hromady jsou povinni mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének s filtrační účinností alespoň 94 % (např. FFP2, KN 95), a všichni účastníci valné hromady jsou povinni předložit:

 • písemné potvrzení o absolvování RT-PCR vyšetření na výskyt viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 5 dny přede dnem konání valné hromady,
 • písemné potvrzení o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před zahájením valné hromady,
 • certifikát Ministerstva zdravotnictvím ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, dle kterého od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • předloží písemné potvrzení o tom, že před nejvýše 90 dny prodělali onemocnění COVID-19.

Účastníkům valné hromady, kteří nebudou disponovat jedním z výše uvedených potvrzení, bude umožněno provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (dále jen „testování“) v místě konání valné hromady před konáním valné hromady, a to zdravotníkem zajištěným představenstvem společnosti. Představenstvo žádá, aby se účastníci valné hromady, kteří budou mít zájem o testování před konáním valné hromady, dostavili do místa konání valné hromady v 15:00 hodin. Současně představenstvo žádá akcionáře, aby testování v místě konání valné hromady před konáním valné hromady využili jako krajní možnost, a pokusili se sami zajistit jedno z výše uvedených písemných potvrzení.

Bez splnění výše uvedených podmínek nemůže být umožněno akcionářům účastnit se valné hromady.

Představenstvo dále upozorňuje akcionáře, že shora uvedené podmínky účasti na valné hromadě vyplývající z mimořádných opatření přijatých příslušnými orgány státní správy v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 se mohou do dne konání valné hromady změnit. Představenstvo bude o případné změně podmínek účasti na valné hromadě vyplývajících z mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 informovat akcionáře prostřednictvím internetových stránek společnosti www.lamido.cz, a žádá proto akcionáře, aby internetové stránky společnosti pravidelně sledovali.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že z důvodu trvající epidemie onemocnění COVID-19 nebude na valné hromadě podáváno občerstvení.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

a) k bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:
Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) k bodu 2. pořadu

Návrh usnesení (1):
„Valná hromada volí předsedu valné hromady p. Kristýnu Štěpánkovou, zapisovatelku p. Marii Radiměřskou, ověřovatele zápisu p. Růženu Kopeckou, p. Ludmilu Klejchovou, sčitatele p. Petra Kalvodu, p. Vendulu Tmejovou.

Zdůvodnění:
Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z § 25 odst. 2 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

c) k bodu 3. pořadu

Návrh usnesení (2):
„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je nezbytné pro řádný průběh valné hromady.

d) k bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:
Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně s výroční zprávou za rok 2020, účetní závěrkou za rok 2020, s návrhem na úhradu ztráty za rok 2020. Návrh na úhradu ztráty za rok 2020 je součástí pozvánky na valnou hromadu. Hospodářský výsledek a aktiva společnosti v roce 2020 do velké míry ovlivnily nezaplacené pohledávky, které eviduje společnost vůči společnosti Arca Investments, a.s. v celkové výši 13.099.500,-- Kč, které jsou po splatnosti. Vzhledem k dlouhodobě nezaplacené pohledávce vůči společnosti Arios Investment, a.s., kterou společnost delší dobu vymáhá soudní cestou, byly sníženy aktiva společnosti o 5.325.146,58 Kč. Podrobnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti, se kterou bude valná hromada seznámena představenstvem v rámci bodu 4. pořadu jednání.
V rámci bodu 4. pořadu jednání seznámí představenstvo valnou hromadu i s návrhy smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti a se mzdou zaměstnanců, kteří jsou navrhováni za členy volených orgánů společnosti.

e) k bodu 5. pořadu

Vyjádření představenstva:
Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na úhradu ztráty za rok 2020 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020. Dle ust. § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada povinna vyjádřit se k výši jiného plnění zaměstnanci, který je současně i členem voleného orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti.

f) k bodu 6. pořadu

Návrh usnesení (3):
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na úhradu ztráty za rok 2020, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:
Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně seznámit. Návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2020 a s návrhem na úhradu ztráty za rok 2020 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena představenstvem v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2020 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2020 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady.

g) k bodu 7. pořadu

Návrh usnesení (4):
„Valná hromada volí s účinností ke dni 3. 6. 2021 následující členy představenstva:

 • Petra Pohorského, nar. 30. 12. 1978, bytem č.p. 124, 569 62 Sebranice,
 • Helenu Pohorskou, nar. 3. 5. 1946, bytem č.p. 124, 569 62 Sebranice,
 • Marii Radiměřskou, nar. 5. 11. 1965, bytem Střítež 66, 572 01 Polička,
 • Radka Bartoše, nar. 19. 2. 1973, bytem č.p. 9, 569 63 Lubná,
 • Ludmilu Prokopovou, nar. 7. 10. 1980, bytem Dukelská 374, 572 01 Polička.“

Zdůvodnění:
Ke dni 2. 6. 2021 skončí čtyřleté funkční období všech členů představenstva a je tedy nutná volba nových členů představenstva.

h) k bodu 8. pořadu

Návrh usnesení (5):
„Valná hromada volí s účinností ke dni 3. 6. 2021 následující členy dozorčí rady:

 • Kristýnu Štěpánkovou, nar. 12. 10. 1991, bytem Rašínova 230, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,
 • Milana Radiměřského, nar. 12. 12. 1964, bytem Lezník 19, 572 01 Polička,
 • Elišku Kalvodovou, nar. 8. 11. 1959, bytem č.p. 195, 569 62 Sebranice.“

Zdůvodnění:
Ke dni 2. 6. 2021 skončí čtyřleté funkční období všech členů dozorčí rady a je tedy nutná volba nových členů dozorčí rady.

i) k bodu 9. pořadu

Návrh usnesení (6):
„Valná hromada schvaluje:

 • smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Petrem Pohorským,
 • smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členkou představenstva Helenou Pohorskou,
 • smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členkou představenstva Marií Radiměřskou,
 • smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členkou představenstva Ludmilou Prokopovou,
 • smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Radkem Bartošem,
 • smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členkou dozorčí rady Kristýnou Štěpánkovou,
 • smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady Milanem Radiměřským,
 • smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členkou dozorčí rady Eliškou Kalvodovou.

Veškeré smlouvy o výkonu funkce valná hromada schvaluje včetně ujednání o odměňování členů orgánů společnosti, a to dle návrhu představenstva specifikovaného v rámci projednávání bodu 4. pořadu jednání valné hromady.“

Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích je nutno upravit vztah společnosti a členů jejích volených orgánů smlouvami o výkonu funkce, a to zejména v otázce odměňování členů volených orgánů společnosti. Z důvodu ochrany důvěrných informací, osobních údajů a ochrany obchodního tajemství jsou přílohou pozvánky pouze vzory smluv o výkonu funkce bez údajů, které jsou předmětem ochrany výše uvedených údajů. Návrhy smluv o výkonu funkce v úplném znění jsou akcionářům k dispozici od 28. 4. 2021 do dne konání valné hromady v sídle společnosti každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou rovněž k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady v době konání valné hromady. Valná hromada bude s jednotlivými smlouvami o výkonu funkce podrobně seznámena představenstvem v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

j) k bodu 10. pořadu

Návrh usnesení (7):
„Valná hromada schvaluje mzdu následujících členů volených orgánů společnosti, kterou pobírají na základě pracovních smluv uzavřených se společností:

 • mzdu pana Petra Pohorského, nar. 30. 12. 1978, bytem č.p. 124, 569 62 Sebranice, který je ke společnosti v pracovněprávním vztahu a vykonává práci administrativního pracovníka,
 • mzdu paní Heleny Pohorské, nar. 3. 5. 1946, bytem č.p. 124, 569 62 Sebranice, která je ke společnosti v pracovněprávním vztahu a vykonává práci plánovač výroby,
 • mzdu paní Marie Radiměřské, nar. 5. 11. 1965, bytem Střítež 66, 572 01 Polička, která je ke společnosti v pracovněprávním vztahu a vykonává práci mistrová šicí dílny,
 • mzdu pana Milana Radiměřského, nar. 12. 12. 1964, bytem Lezník 19, 572 01 Polička, který je ke společnosti v pracovněprávním vztahu a vykonává práci mechanik výroby,

Mzda pana Petra Pohorského, paní Heleny Pohorské, paní Marie Radiměřské a pana Milana Radiměřského je schvalována ve výši dle návrhu představenstva společnosti.“

Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze poskytnout zaměstnanci, který je současně členem voleného orgánu společnosti, jiné plnění, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti, pouze se souhlasem valné hromady, a s vyjádřením dozorčí rady. Petr Pohorský, Helena Pohorská, Marie Radiměřská a Milan Radiměřský jsou navrhováni za členy volených orgánů společnosti a současně jsou u společnosti zaměstnáni v pracovním poměru. Budou-li uvedené osoby za členy volených orgánů zvoleny, je nutno, aby valná hromada schválila jejich mzdy, které pobírají na základě pracovního poměru ve vztahu ke společnosti. Valná hromada bude s výši mzdy uvedených osob seznámena představenstvem v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady. Ke mzdě členů představenstva se na valné hromadě vyjádří i dozorčí rada.

k) k bodu 11. pořadu

Návrh usnesení (8):
"Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2021 společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl, IČO: 065 50 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40466, číslo oprávnění 577."

Zdůvodnění:
Podle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. je valná hromada společnosti povinna určit auditora. Představenstvo navrhuje určit auditorem pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2021 společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl IČO: 065 50 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40466, číslo oprávnění 577.

l) k bodu 12. Pořadu

Vyjádření představenstva:
Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za r. 2020 v tis. Kč

AKTIVA celkem 93.759, PASIVA celkem 93.759

Dlouhodobý majetek 53.341, Vlastní kapitál 92.648

Oběžná aktiva 39.961, Cizí zdroje 1.070

Ostatní aktiva 457, Ostatní pasiva 41

Celkem výnosy 13.217

Celkem náklady 20.540

Hospodářský výsledek – 7.323

Návrh na úhradu ztráty za rok 2020:

Ztrátu vykázanou v účetní závěrce za rok 2020 ve výši 7.323.226,59 Kč navrhuje představenstvo uhradit převodem z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:
Společnost vykázala v účetní závěrce za rok 2020 ztrátu ve výši 7.323.226,59 Kč. Ztrátu je možné uhradit převodem z účtu nerozděleného zisku minulých let, na kterém je dostatečná výše prostředků k úhradě ztráty.

Účetní závěrka, výroční zpráva a návrhy smluv o výkonu funkce jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin počínaje 28. 4. 2021 do dne konání valné hromady.

V případě, že došlo ke změně Vašich údajů zapisovaných do seznamu akcionářů (jméno, příjmení, bydliště/obchodní firma, sídlo, číslo bankovního účtu) informujte prosím o této skutečnosti společnost, a to písemně na adresu sídla společnosti.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná dle § 24 odst. 1 stanov společnosti (tj. valné hromady se nebudou účastnit akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přestavuje úhrnem alespoň 50 % základního kapitálu společnosti), bude se za podmínek dle ust. § 414 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích konat náhradní valná hromada nejpozději v termínu do 9. 7. 2021.

 

V Sebranicích dne 26. 4. 2021

L a m i d o , a.s.

představenstvo společnosti

zast. Petrem Pohorským, předsedou představenstva

Související dokumenty ke stažení

Doprava od 1500 Kč zdarma

Doprava již od 64 Kč. Při hodnotě objednaného zboží nad 1 500 Kč je doprava zdarma.

Nadměrné velikosti

Určité druhy výrobků nabízíme ve velikostech CZ 42 – 66. Touto nabídkou vyhovíme širokému okruhu zákazníků.

Český výrobek

Veškerý nabízený sortiment se připravuje a šije v Sebranicích u Litomyšle. Na výrobě se podílí osoby zdravotně znevýhodněné.

Výrazné slevy

Na určité druhy výrobků poskytujeme výrazné slevy, zařazeny jsou v kategorii akční nabídka. Nabízené výrobky prodáváme do vyprodání zásob.