Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Lamido, a.s.

Představenstvo obchodní společnosti Lamido, a.s svolává řádnou valnou hromadu která se koná dne 6.5.2022 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hodin.

5. Duben 2022

Představenstvo obchodní společnosti

L a m i d o,  a. s.

IČ 474 68 432, sídlem Sebranice č.p. 11, 569 62 Sebranice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 888,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 6.5.2022 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hodin

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.

 2. Volba orgánů valné hromady.

 3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2021, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021.

 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021.

 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021.

 7. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..

 8. Informace o stavebním záměru společnosti

 9. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 16,15 do 17:00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností, a které se prokážou:

 • fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
 • právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s  podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

a) k bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:
Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) k bodu 2. pořadu

Návrh usnesení (1):
„Valná hromada volí předsedu valné hromady  p. Kristýnu Štěpánkovou,  zapisovatelku
p. Marii Radiměřskou, ověřovatele zápisu p. Růženu Kopeckou, p. Annu Jílkovou, sčitatele  p. Martina Klejcha, p. Boženu Kučerovou.

Zdůvodnění:
Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z § 25 odst. 2 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

c) k bodu 3. pořadu

Návrh usnesení (2):
„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je nezbytné pro řádný průběh valné hromady.

d) K bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:
Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti, zprávou o stavu majetku společnosti, účetní závěrkou za rok 2021, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 je součástí pozvánky na valnou hromadu.

e) k bodu 5. pořadu

Vyjádření představenstva:
Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

f) k bodu 6. pořadu

Návrh usnesení (3):
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:
Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně seznámit. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2021 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady.
Bude-li navrhované usnesení schváleno, právo na výplatu podílu na zisku za rok 2021 budou mít v souladu se stanovami společnosti akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti k datu 31.12.2021.  Podíl na zisku je dle stanov společnosti vyplácen do 60 dnů ode dne jeho schválení valnou hromadou.

g) k bodu 7. pořadu

Návrh usnesení (4):
„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2022 společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl, IČO: 065 50 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40466, číslo oprávnění 577."

Zdůvodnění:
Podle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. je valná hromada společnosti povinna určit auditora. Představenstvo navrhuje určit auditorem pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2022  společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl IČO: 065 50 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40466, číslo oprávnění 577.

h) k bodu 8. pořadu

Představenstvo v rámci tohoto bodu seznámí akcionáře se stavebním záměrem společnosti vybudovat v budově č.p.11 v Sebranicích v nadzemním podlaží byty, které budou určené k pronájmu.

Vyjádření představenstva:
Představenstvo považuje za potřebné seznámit akcionáře blíže s předmětným stavebním záměrem na vybudování bytů určených k pronájmu.

ch) k bodu 9. pořadu

Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za r. 2021 v tis. Kč

AKTIVA celkem 94.605, PASIVA celkem 94.605      
Dlouhodobý majetek 64.598, Vlastní kapitál 93.594

Oběžná aktiva 29.654, Cizí zdroje 987      
Ostatní aktiva 352, Ostatní pasiva 24

Celkem výnosy 12.254
Celkem náklady 11.307

Hospodářský výsledek 947

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021:

Zisk za rok 2021 ve výši 946.517,50 Kč představenstvo navrhuje rozdělit následujícím způsobem:
Mezi akcionáře představenstvo navrhuje rozdělit částku ve výši 802 000,- Kč, tj. 107,66545 Kč na každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti. Představenstvo dále navrhuje, aby valná hromada schválila výplatu podílu na zisku /tantiémy/ členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 145 000,- Kč.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

V případě, že došlo ke změně Vašich údajů zapisovaných do seznamu akcionářů (jméno, příjmení, bydliště/obchodní firma, sídlo, číslo bankovního účtu) informujte prosím o této skutečnosti společnost, a to písemně na adresu sídla společnosti.

V Sebranicích dne 4. 4. 2022

 

L a m i d o , a.s. .
představenstvo společnosti
zast. Petrem Pohorským,  předsedou představenstva

Související dokumenty ke stažení

Doprava od 1500 Kč zdarma

Doprava již od 64 Kč. Při hodnotě objednaného zboží nad 1 500 Kč je doprava zdarma.

Nadměrné velikosti

Určité druhy výrobků nabízíme ve velikostech CZ 42 – 66. Touto nabídkou vyhovíme širokému okruhu zákazníků.

Český výrobek

Veškerý nabízený sortiment se připravuje a šije v Sebranicích u Litomyšle. Na výrobě se podílí osoby zdravotně znevýhodněné.

Výrazné slevy

Na určité druhy výrobků poskytujeme výrazné slevy, zařazeny jsou v kategorii akční nabídka. Nabízené výrobky prodáváme do vyprodání zásob.