Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Lamido, a.s.

Představenstvo obchodní společnosti Lamido, a.s. svolává řádnou valnou hromadu která se koná dne 26.5.2023 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hod. Prezence akcionářů proběhne od 16:15 - do 17:00 hodin v místě konání valné hromady.

26. Duben 2023

Představenstvo obchodní společnosti

L a m i d o,  a. s.

IČ 474 68 432, sídlem Sebranice č.p. 11, 569 62 Sebranice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 888,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 26.5.2023 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hodin

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.

 2. Volba orgánů valné hromady.

 3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

 4. Seznámení valné hromady s výroční zprávou společnosti za rok 2022, řádnou účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022.

 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022.

 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a  návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

 7. Odvolání členky představenstva paní Ludmily Prokopové – na její žádost

 8. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.

 9. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 16,15 do 17:00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností, a které se prokážou:

 • fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
 • právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s  podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

a) k bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:
Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) k bodu 2. pořadu

Návrh usnesení (1):
„Valná hromada volí předsedu valné hromady p. Kristýnu Štěpánkovou, zapisovatelku p. Marii Radiměřskou, ověřovatele zápisu p. Růženu Kopeckou, p. Annu Jílkovou, sčitatele p. Martina Klejcha, p. Boženu Kučerovou.

Zdůvodnění:
Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z § 25 odst. 2 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

c) k bodu 3. pořadu

Návrh usnesení (2):
„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je nezbytné pro řádný průběh valné hromady.

d) K bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:
Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně s výroční zprávou za rok 2022, účetní závěrkou za rok 2022, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022. Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 je součástí pozvánky na valnou hromadu.

e) k bodu 5. pořadu

Vyjádření představenstva:
Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

f) k bodu 6. pořadu

Návrh usnesení (3):
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:
Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně seznámit. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady.
Bude-li navrhované usnesení schváleno, právo na výplatu podílu na zisku za rok 2022 budou mít v souladu se stanovami společnosti akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti k datu 31.12.2022.  Podíl na zisku je dle stanov společnosti vyplácen do 60 dnů ode dne jeho schválení valnou hromadou.

g) k bodu 7. pořadu

Návrh usnesení (4):
„Valná hromada odvolává členku představenstva paní Ludmilu Prokopovou, nar. 7.10.1980, bytem Dukelská 374, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, a to s účinností k datu 26.7.2023.“

Zdůvodění:
Paní Ludmila Prokopová požádala o ukončení svého členství v představenstvu společnosti. Účinnost ukončení členství v představenstvu k datu 26.7.2023 je navrhováno z důvodu, aby společnost měla dostatečný časový prostor uvolněnou pozici člena představenstva obsadit novým členem (tj. nalézt a zvolit či kooptovat nového člena představenstva).

h) k bodu 8. pořadu

Návrh usnesení (5):
„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2023 společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl, IČO: 065 50 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40466, číslo oprávnění 577."

Zdůvodnění:
Podle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. je valná hromada společnosti povinna určit auditora. Představenstvo navrhuje určit auditorem pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2023. společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl IČO: 065 50 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40466, číslo oprávnění 577.

ch) k bodu 9. pořadu

Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za r. 2022 /v tis. Kč/

AKTIVA celkem 94 666, PASIVA celkem 94 666
Dlouhodobý majetek 60 978, Vlastní kapitál 93 644

Oběžná aktiva 33 228,  Cizí zdroje 992                       
Ostatní aktiva 460,  Ostatní pasiva 30

Celkem výnosy 13 863                                                                            
Celkem náklady 12 867

Hospodářský výsledek 996

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022:

Zisk za rok 2022 ve výši 996 281,47 Kč představenstvo navrhuje rozdělit následujícím způsobem:
Mezi akcionáře představenstvo navrhuje rozdělit částku ve výši 844 000,- Kč, tj. 113,30379 Kč na každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti. Představenstvo dále navrhuje, aby valná hromada schválila výplatu podílu na zisku /tantiémy/ členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 152 000,- Kč.

Účetní závěrka a výroční zpráva společnosti je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

V případě, že došlo ke změně Vašich údajů zapisovaných do seznamu akcionářů (jméno, příjmení, bydliště/obchodní firma, sídlo, číslo bankovního účtu) informujte prosím o této skutečnosti společnost, a to písemně na adresu sídla společnosti.

V Sebranicích dne 20. 4. 2023

 

L a m i d o , a.s.
představenstvo společnosti
zast. Petrem Pohorským, předsedou představenstva

Související dokumenty ke stažení

Doprava od 1500 Kč zdarma

Doprava již od 64 Kč. Při hodnotě objednaného zboží nad 1 500 Kč je doprava zdarma.

Nadměrné velikosti

Určité druhy výrobků nabízíme ve velikostech CZ 42 – 66. Touto nabídkou vyhovíme širokému okruhu zákazníků.

Český výrobek

Veškerý nabízený sortiment se připravuje a šije v Sebranicích u Litomyšle. Na výrobě se podílí osoby zdravotně znevýhodněné.

Výrazné slevy

Na určité druhy výrobků poskytujeme výrazné slevy, zařazeny jsou v kategorii akční nabídka. Nabízené výrobky prodáváme do vyprodání zásob.