Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Lamido, a.s.

Představenstvo obchodní společnosti Lamido, a.s. svolává řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 7.6.2024 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hodin.

6. Květen 2024

Představenstvo obchodní společnosti

L a m i d o,  a. s.

IČ 474 68 432, sídlem Sebranice č.p. 11, 569 62 Sebranice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 888,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 7.6.2024  v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hodin

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.

 2. Volba orgánů valné hromady.

 3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

 4. Seznámení valné hromady s výroční zprávou společnosti za rok 2023, řádnou účetní závěrkou za rok 2023 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023.

 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023.

 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a  návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

 7. Volba pana Víta Kalvody řádným členem představenstva.

 8. Schválení odměny pana Víta Kalvody za výkon členství v představenstvu za uplynulé období.

 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro pana Víta Kalvodu včetně odměňování.

 10. Schválení nového úplného znění stanov společnosti.

 11. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.

 12. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 16,15 do 17:00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností, a které se prokážou:

 • fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
 • právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s  podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

a) K bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:
Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) K bodu 2. pořadu

Návrh usnesení (1):
„Valná hromada volí předsedu valné hromady p. Kristýnu Štěpánkovou, zapisovatelku p. Marii Radiměřskou, ověřovatele zápisu p. Růženu Kopeckou, p. Annu Jílkovou, sčitatele p. Olgu Schoberovou, p. Boženu Kučerovou.

Zdůvodnění:
Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z § 25 odst. 2 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

c) K bodu 3. pořadu

Návrh usnesení (2):
„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je nezbytné pro řádný průběh valné hromady.

d) K bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:
Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně s výroční zprávou za rok 2023, účetní závěrkou za rok 2023, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023. Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 je součástí pozvánky na valnou hromadu.

e) K bodu 5. pořadu

Vyjádření představenstva:
Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a předložit valné hromadě  svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

f) K bodu 6. pořadu

Návrh usnesení (3):
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:
Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně seznámit. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2023 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady.
Představenstvo navrhuje zisk rozdělit tak, jak je níže v této pozvánce uvedeno z těchto důvodů:
Hospodářský výsledek společnosti byl za rok 2023 proti minulému období navýšen, proto představenstvo navrhuje větší výplatu dividendy než v minulém období.
Představenstvo si je vědomo záporného provozního výsledku, proto navrhuje částku tantiémy poníženou o 30% dle smluv o výkonu funkce. Celková částka tantiémy je před zdaněním. Částku do nerozděleného zisku navrhuje představenstvo z důvodu zvýšení aktiv společnosti.
Bude-li navrhované usnesení schváleno, právo na výplatu podílu na zisku za rok 2023 budou mít v souladu se stanovami společnosti akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti k datu 31.12.2023.  Podíl na zisku je dle stanov společnosti vyplácen do 60 dnů ode dne jeho schválení valnou hromadou.

g) K bodu 7. pořadu

Návrh usnesení (4):
„Valná hromada volí řádným členem představenstva společnosti pana Ing. arch. Víta Kalvodu, nar. 6.11.1993, bytem Sebranice 195, 569 62.“

Zdůvodnění:
Ing. arch. Vít Kalvoda byl dne  27.7. 2023 rozhodnutím představenstva kooptován za náhradního člena představenstva do doby nejbližšího zasedání valné hromady společnosti, a to v souladu se stanovami společnosti a platnou právní úpravou. Na svolávané valné hromadě  je proto třeba zvolit řádného člena představenstva za náhradního člena představenstva, který byl do funkce kooptován. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje, aby pan Ing. arch. Vít Kalvoda byl zvolen řádným členem představenstva.

h) K bodu 8. pořadu

Návrh usnesení (5):
„Valná hromada schvaluje pro  kooptovaného člena představenstva Ing. arch. Víta Kalvodu odměnu za výkon členství v představenstvu za rok 2023 ve výši 11.350,-- Kč hrubého a odměnu za výkon členství v představenstvu za leden až květen 2024 ve výši 11.000,-- Kč hrubého.“

Zdůvodnění:
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona  o obchodních korporacích je třeba veškeré plnění společnosti poskytované členu představenstva nechat odsouhlasit valnou hromadou společnosti.  Ing. arch. Vít Kalvoda byl v roce 2023 do představenstva společnosti kooptován rozhodnutím představenstva, svolávaná valná hromada je první valnou hromadou konanou od kooptace Ing. arch. Víta Kalvody do představenstva, a proto představenstvo navrhuje schválení odměny pro Ing. arch. Víta Kalvodu za uplynulé období. Navrhovaná odměna svou výší odpovídá odměně ostatních členů představenstva.

i) K bodu 9. pořadu

Návrh usnesení (6):
„Valná hromada schvaluje pro člena představenstva Ing. arch. Víta Kalvodu smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem společnosti, která tvoří přílohu č. 2 pozvánky na valnou hromadu ze dne 3.5.2024 uveřejněné na internetových stránkách společnosti, a to včetně odměňování.“

Zdůvodnění:
Podle ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti schvaluje valná hromada společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce je přílohou č. 2 pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na internetových stránkách společnosti a je akcionářům k dispozici k nahlédnutí také v sídle společnosti tak, jak je níže v této pozvánce uvedeno.

j) K bodu 10. pořadu

Návrh usnesení (7):
„Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti, které tvoří přílohu č. 1 pozvánky na valnou hromadu ze dne 3.5.2024 uveřejněné na internetových stránkách společnosti.“

Zdůvodnění:
Stávající znění stanov společnosti je téměř 10 let staré, některá ustanovení stanov způsobují výkladové problémy, příp. jsou nepraktická,  a proto představenstvo předkládá zcela nové úplné znění stanov společnosti zpracované v souladu s aktuální právní úpravou, ve kterém je navrhováno zejména:

 • rozšíření předmětu podnikání o pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 • nové, upřesněné  znění omezení převoditelnosti akcií a předkupního právo k akciím,
 • nové jednání představenstva za společnost.

Návrh nového úplného znění stanov je přílohou č. 1 pozvánky na valnou hromadu  uveřejněné na internetových stránkách společnosti a je akcionářům k dispozici k nahlédnutí také v sídle společnosti tak, jak je níže v této pozvánce uvedeno.

j) K bodu 11. pořadu

Návrh usnesení (8):
„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2024 společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl, IČO: 065 50 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40466, číslo oprávnění 577."

Zdůvodnění:
Podle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. je valná hromada společnosti povinna určit auditora. Představenstvo navrhuje určit auditorem pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2024 společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl IČO: 065 50 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40466, číslo oprávnění 577.

ch) K bodu 12. pořadu

Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za r. 2023 /v tis. Kč/

AKTIVA celkem 95.202, PASIVA celkem 95.202
Dlouhodobý majetek 65.243, Vlastní kapitál 93.935

Oběžná aktiva 29.455,    Cizí zdroje 1.247            
Ostatní aktiva 504,  Ostatní pasiva 20

Celkem výnosy  14.356                                       
Celkem náklady 13.068

Hospodářský výsledek 1.288

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023:

Zisk za rok 2023 ve výši 1 287 649,54 Kč představenstvo navrhuje rozdělit následujícím způsobem:
Mezi akcionáře představenstvo navrhuje rozdělit částku ve výši 1 042 860,- Kč, tj. 140,-- Kč na každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti. Představenstvo dále navrhuje, aby valná hromada schválila výplatu podílu na zisku /tantiémy/ členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 138 000,- Kč. Do nerozděleného zisku z minulých let bude převedena částka 106.789,54 Kč.

Účetní závěrka a  výroční zpráva společnosti  je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Jako příloha a součást pozvánky na valnou hromadu umístěné na internetových stránkách společnosti je na internetových stránkách společnosti uveřejněn také  návrh nového úplného znění stanov společnosti a návrh smlouvy o výkonu funkce pro Ing. arch. Víta Kalvodu.

Každý akcionář je oprávněn do návrhu nového úplného znění stanov společnosti  a do návrhu smlouvy o výkonu funkce pro Ing. arch. Víta Kalvodu nahlédnout rovněž v sídle společnosti, a to každý pracovní den v době od 8 do 14,30 hod., a to ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti až do dne předcházejícího dni konání valné hromady.

V případě, že došlo ke změně Vašich údajů zapisovaných do seznamu akcionářů (jméno, příjmení, bydliště/obchodní firma, sídlo, číslo bankovního účtu) informujte prosím o této skutečnosti společnost, a to písemně na adresu sídla společnosti.  Nově lze pro zápis do seznam akcionářů sdělit i emailovou adresu, na kterou může být akcionáři v souladu s návrhem stanov zasílána pozvánka na valnou hromadu.

V Sebranicích dne 3. 5. 2024

L a m i d o , a.s.
představenstvo společnosti
zast. Petrem Pohorským, předsedou představenstva

Související dokumenty ke stažení

Doprava od 1500 Kč zdarma

Doprava již od 64 Kč. Při hodnotě objednaného zboží nad 1 500 Kč je doprava zdarma.

Nadměrné velikosti

Určité druhy výrobků nabízíme ve velikostech CZ 42 – 66. Touto nabídkou vyhovíme širokému okruhu zákazníků.

Český výrobek

Veškerý nabízený sortiment se připravuje a šije v Sebranicích u Litomyšle. Na výrobě se podílí osoby zdravotně znevýhodněné.

Výrazné slevy

Na určité druhy výrobků poskytujeme výrazné slevy, zařazeny jsou v kategorii akční nabídka. Nabízené výrobky prodáváme do vyprodání zásob.